پوشاک سریر حجاب: چادر مانتو سریر، چادر ملی، پالتو، یقه حجاب، مانتو بلند عربی، روسری

طراحی و پشتیبانی :گروه طراحان نقش آفتاب